Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Paikkatieto-ohjelma

Kohteen sijainti- ja ominaisuustiedoista muodostuva paikkatieto mahdollistaa laajojen tietokokonaisuuksien yhdistämisen ja lisää ymmärrystä siitä, miten asiat vaikuttavat toisiinsa. Paikkatietoa hyödynnetään eri tieteenalojen tutkimuksessa, suunnittelussa ja tavallisten ihmisten arjessa (esim. navigointipalvelut). Paikkatiedoista saatavaa hyötyä kuvastaa se, että paikkatiedoilla on keskeinen merkitys useiden maailman suurimpien yritysten liiketoiminnassa (mm. google).

 

Ohjelman toteutus

Paikkatieto-ohjelma kokoaa teemaan liittyvää Lynet-laitoksissa tehtävää tutkimusta ja edistää tutkijoiden välistä yhteistyötä. Tutkimusohjelman toteutukseen osallistuvat GTK, IL, Luke, MML ja SYKE. Ohjelman toimintaa koordinoi Tapani Sarjakoski MML:n Paikkatietokeskuksesta. Ohjelma rakentuu tutkimushankkeista, joita toteutetaan yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kanssa. Sitä toteutetaan 2014 – 2019.

 

Paikkatieto-ohjelma koostuu kolmesta pääteemasta:

  • Paikkatietoinfrastruktuurit
  • Paikkatietomallit  ja -analyysit
  • Spatio-temporaalisten ilmiöiden viestintä ja datajournalismi

Keskittymällä näihin teemoihin Lynet haluaa edistää ajankohtaisten yhteiskunnallisten paikkatietoon liittyvien ongelmien ratkaisuja.

Paikkatietoinfrastruktuurit teema on tärkeä kehitettäessä kansallista paikkatieto-infrastruktuuria, joka perustuu avoimiin, yhteiskäyttöisiin paikkatietopalveluihin. Keskeiset tutkimus- ja kehityshaasteet liittyvät paikkatietoaineistojen tarjoamiseen tehokkaasti standardirajapintapalveluiden kautta sekä infrastruktuuriin liittyviin prosessointipalveluihin. Myös helposti saavutettavat metatietopalvelut sekä yhteistoiminta­käytänteet julkisten ja kaupallisten toimijoiden kesken vaativat kehittämistä.

Paikkatietomallit ja -analyysit teema nojautuu paikkatietotekniikan ytimeen: uuden tiedon ja lisäarvon tuottamiseen tietomassoista erilaisten mallien ja laskentamenetelmien avulla. Teeman keskeiset tutkimus- ja kehityshaasteet liittyvät niiden massiivisten tieto­aineistojen hallintaan ja käsittelyyn, joita nykyaikainen kehittynyt sensoritekniikka tuottaa. Paikkatietoaineistojen muodostamien aikasarjojen käsittely, ympäristön ääri-ilmiöiden mallintaminen, samoin kuin paikkatietoanalyysiin liittyvän epävarmuuden arviointimenetelmät ovat myös tärkeitä kehitystyön kohteita.

Spatio-temporaalisten ilmiöiden viestintä ja datajournalismi on keskeisessä roolissa paikkatiedon hyödyntämisen arvoverkossa: hyvän visualisoinnin ja viestinnän avulla ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä faktoja ja kysymyksiä välitetään sekä kansalaisille että päättäjille. Datajournalismin ymmärrämme journalistisena prosessina, jossa laajoja tietoaineistoja yhdistelemällä, suodattamalla, analysoimalla ja visualisoimalla tuotetaan uutta tietoa. Tämän teeman tutkimus- ja kehityshaasteet sisältävät mm. arvoverkostojen kehittämistä sekä paikkatietoon liittyvän vuorovaikutteisen monikanavaviestinnän kehittämistä.

 

Julkaistu 4.2.2016 klo 16.08, päivitetty 31.3.2016 klo 13.01