Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Kestävä ruokajärjestelmä -ohjelma

Elintarvikkeet ovat avainasemassa liikkumisen, energian ja asumisen rinnalla siirryttäessä kohti kestävämpää tuotantoa ja kulutusta. Ruoan tuotanto ja kulutus on kompleksinen järjestelmä, joka edellyttää poikkitieteellistä tutkimusta ja eri kestävyyden ja vastuullisuuden ulottuvuuksien kriittistä tarkastelua. Ruokasektori nähdään Suomessa kasvualana, jonka kilpailukykyä halutaan edistää.

 

Ohjelman toteutus

Kestävä ruokajärjestelmä -ohjelma kokoaa teemaan liittyvää Lynet-laitoksissa tehtävää tutkimusta ja edistää tutkijoiden välistä yhteistyötä. Sen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista tietoa ruokajärjestelmässä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja tehokkaista riskinhallintakeinoista sekä kehittää näitä tavoitteita tukevia tutkimusmenetelmiä. Tietoa tuotetaan sekä poliittisen päätöksenteon että tuote- ja tuotantoprosessien kehityksen tarpeisiin. Tutkimusohjelman toteutukseen osallistuvat Evira, Luke ja SYKE. Ohjelman toimintaa koordinoi Pirkko Tuominen Evirasta. Ohjelma rakentuu tutkimushankkeista, joita toteutetaan yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kanssa. Sitä toteutetaan 2013 – 2017.

 

Ohjelman koostuu kolmesta pääteemasta

  • Ruoan riittävyys ja omavaraisuus
  • Kestävä tuotanto ja kulutus
  • Riskit ja elintarviketurvallisuus

Ruoan riittävyys ja omavaraisuus -teemassa tutkitaan vaihtoehtoja tuontipanosten korvaamiseen. Ratkaisuja haetaan mm. energian ja valkuaistuotannon kotimaisuusasteen nostoon. Omavaraisuuden ja huoltovarmuuden varmistaa mahdollisimman monipuolinen kotimainen tuotanto. Omavaraisuuden ylläpitämiseen liittyy kuitenkin erilaisia riskejä, joihin varautumiseen tarvitaan monialaista tutkimustietoa.

Ruokajärjestelmän kestävyys ja elintarvikkeiden turvallisuus riippuvat useista muutoksessa olevista tekijöistä. Kestävä tuotanto ja kulutus -teemassa arvioidaan ja edistetään kestävyyttä erilaisissa ruokaketjuissa, kuten tavanomainen, luomu- ja lähiruokaketju. Tietoa tuotetaan myös eri kuluttajaryhmien mahdollisuuksista kestäviin ruokavalintoihin, heidän arvostuksistaan, tietoperustastaan ja kuluttajakäyttäytymisestä. Lisäksi tutkimuskohteena ovat tulevaisuuden ruokajärjestelmät. Ruokajärjestelmän kestävyyden tutkimiseen sisältyy olennaisena osana riskinarviointia, taloustutkimusta ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia.

Tuotantoketjun ja sen toimintaympäristön muutoksilla, kuluttajien segmentoitumisen voimistumisella, uusien teknologioiden käyttöönotolla sekä yhä pidemmillä ja monihaaraisemmilla elintarviketuotantoketjuilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön, toimialaan ja kuluttajiin. Riskit ja elintarviketurvallisuus -teema pureutuu alkutuotannon muutoshallintaan tarkastelemalla mm. uudenlaisten markkinoille tulevien kasvinsuojeluvalmisteiden ja lannoitteiden, eläinyksiköiden koon kasvun, sivuvirtojen hyödyntämisen ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamia riskejä. Lisäksi tarkastellaan kehittyvän tuotantoteknologian mukanaan tuomia uusia riskejä. Ruokaturvallisuus nähdään Suomen kansainvälisenä vahvuutena. Tämän aseman säilyttämiseksi tarvitaan jatkuvaa ruokajärjestelmän kokonaisvaltaista arviointia.

Julkaistu 24.2.2016 klo 10.11, päivitetty 24.2.2016 klo 10.11