Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Lynet antoi lausunnon ehdotukseen valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

Uutinen 15.5.2015 klo 9.00

 

Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden asiantuntijaelin, joka käsittelee keskeisiä tieteeseen, teknologiaan sekä niiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyviä kysymyksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti Lynetille lausuntopyynnön ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta. Ehdotuksessa esitetään muutoksia tutkimus- ja innovaationeuvoston tehtäviin, kokoonpanoon, sisäiseen organisointiin, työn järjestelyihin ja toimintatapoihin.

Lynetin lausunto:

Asetuksella tavoiteltava systeemisen, sektoreiden rajat ylittävän näkökulman ja toiminnan koordinaation vahvistaminen tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminnassa on LYNETin mielestä kannatettava kehityssuunta. Neuvoston tehtäviin esitetyt lisäykset ja tarkennukset tukevat hyvin näitä pyrkimyksiä ja kokoonpanon pienentämisen katsomme tehostavan asioiden käsittelyä neuvostossa. Neuvoston toimintaan esitetyt lisäykset näemme myös oikeansuuntaisina. Koska neuvoston pysyvinä jäseninä ei ole tutkimuslaitosten tai yliopistojen edustajia, tulee viiden muun jäsenen valinnassa huomioida, että tutkimusta suorittavista tahoista tulee riittävä edustus. Mahdollisuus täydentää neuvoston asiantuntemusta kuulemalla tilanteen mukaan kutsuttavia asiantuntijoita on myös tärkeä. Muutokset työvaliokunnan ja sihteeristön rakenteeseen katsomme oikeansuuntaisiksi. Asetettavien määräaikaisten valmisteluelinten ja työryhmien määrässä tulee kuitenkin käyttää harkintaa ja miettiä voitaisiinko hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita, kuten Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO), Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE), Suomen yliopistot UNIFI ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Eri tahojen asettamien työryhmien ja yhteenliittymien jäsenyydet kumuloituvat usein samoille ihmisille ja riskinä on päällekkäisen työn tekeminen.