Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä yläbanneri lynet

Hyviä kokemuksia Lynet-hankekoordinaatiosta METSO-ohjelmassa

Uutinen 20.2.2017 klo 16.00

METSO-Lynet koordinaatiohanke edisti tiedonvaihtoa ja tutkimusyhteistyötä metsien monimuotoisuushankkeissa ja jalkautti niiden tuloksia. Hankekoordinaattorina toiminut Saija Kuusela koordinoi yhteensä 66 tutkimus- tai kehittämishankkeen yhteistyötä vuosien 2011-2016 aikana. Hankkeissa mm. selvitettiin huonosti tunnettua metsälajistoa ja luonnon monimuotoisuuden erilaisia turvaamiskeinoja.

Saadun palautteen mukaan koordinaatiotyö koettiin hyödylliseksi sekä hankevetäjien että METSO-ohjelmaa vetävien ministeriöiden taholta toteaa Saija Kuusela.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutettiin osana maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja ympäristöministeriön (YM) yhteistä Metsien monimuotoisuusohjelma METSOa. Ohjelman tavoitteena on osaltaan pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä.

Tarve tutkimus- ja kehityshankkeiden yhteistyölle havaittiin jo varhain ja ministeriöt päätyivät ulkoistamaan koordinaation Lynet-verkostolle. Koordinaatiohanke on lisännyt METSO-ohjelman ja sen hankkeiden näkyvyyttä monipuolisin viestintätoimin ja onnistunut kehittämään hankehallintoa, hankkeiden tulosten pysyvyyttä ja yhteistyötä. Koordinaatiohanke on ollut tärkeä osa METSO-ohjelman seurantaa ja kehittämistä ja helpottanut ministeriöiden virkamiesten työtaakkaa.

METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025. Myös tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinaatiotyö jatkuu.

Tutustu METSO-ohjelmassa tehtävään tutkimukseen: http://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Tutkimus

Lisätietoa: Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1647, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.